31.5.09

Fina i pitomaΠΑΛΛΑΔΑ 11.360


Νῦν ὁ στρατηγὸς Ἑρμανούβης ἐγένετο
κύων ἀδελφοὺς συλλαβὼν Ἑρμᾶς δύο
ἀσημοκλέπτας συνδεθέντας σχοινίῳ,
ψυχροὺς ἀώρους Ταρταρίους τε δαίμονας.
οὐκ οἶδα χῶρον τοῦ τρόπου κατήγορον·
τρόπον δὲ χώρου τὸν κατήγορον λέγω.

Palada (11, 360)


Sad je generalisimus postao Hermanubis,
kučka, za dečke si uzeo Hermesa dva,
lopuže blatom oblijepljene,
balvane perverzne, zloduhe paklene.
Ne znam ja zemlju koja moral tuži;
o moralu pričam koji zemlju tuži.

Atomski slijevaΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ (11.99)Τὸν λεπτὸν φυσῶντα τὸ πῦρ Πρόκλον ἦρεν ὁ καπνός,
καὶ διὰ τῶν θυρίδων ἔνθεν ἀπῆλθεν ἔχων.
ἀλλὰ μόλις νεφέλῃ προσενήξατο καὶ δι' ἐκείνης
προσκατέβη τρωθεὶς μυρία ταῖς ἀτόμοις.

Lukilije (11, 99)Tanki je Proklo u vatru puhao; dim ga podiže,
kroz prozor odnese daleko odande.
Uznesen bude do oblaka, no istoga časa kroza nj
i propade: na tisuću ga mjesta atomi izbušiše.

30.5.09

Anonim (11, 268)ΑΔΗΛΟΝ (Anth. Gr. 11.268)


Οὐ δύναται τῇ χειρὶ Πρόκλος τὴν ῥῖν' ἀπομύσσειν,
τῆς ῥινὸς γὰρ ἔχει τὴν χέρα μικροτέρην·
οὐδὲ λέγει “Ζεῦ, σῶσον,” ἐὰν πταρῇ· οὐ γὰρ ἀκούει
τῆς ῥινός, πολὺ γὰρ τῆς ἀκοῆς ἀπέχει.

Anonim (11, 268)Proklo ne može rukom brisati nos:
od nosa mu ruka je drastično kraća;
i kihne bez "nazdravlje", jer ne čuje:
od nosa mu uši su daleko, daleko.

28.5.09

PaladaΠΑΛΛΑΔΑ (11.378)Οὐ δύναμαι γαμετῆς καὶ γραμματικῆς ἀνέχεσθαι,
γραμματικῆς ἀπόρου καὶ γαμετῆς ἀδίκου.
ἀμφοτέρων τὰ πάθη θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται.
τὴν οὖν γραμματικὴν νῦν μόλις ἐξέφυγον,
οὐ δύναμαι δ' ἀλόχου τῆς ἀνδρομάχης ἀναχωρεῖν·
εἴργει γὰρ χάρτης καὶ νόμος Αὐσόνιος.

Palada (Grčka antologija 11, 378)Smisliti ne mogu suprugu i slovnicu:
od slovnice nema para, od supruge nema mira.
Što duže traju --- zlo i naopako.
Sad sam još se slovnice nekako riješio,
al žene-oštrokondže nikako:
ne daju papiri i rimsko pravo.

27.5.09

VisokomoralnaΑΔΗΛΟΝ (Anth. Gr. 11.261)Υἱὸς Πατρικίου μάλα κόσμιος, ὃς διὰ Κύπριν
οὐχ ὁσίην ἑτάρους πάντας ἀποστρέφεται.

Anonim (Grčka antologija 11, 261)Sin je Patrikijev iznimno ćudoredan; radi seksa
protuprirodnog on će i najboljem drugu okrenuti leđa.

25.5.09

PredizbornaΑΜΜΙΑΝΟΥ (Anth. Gr. 11.97)


Τῷ Στρατονικείῳ πόλιν ἄλλην οἰκοδομεῖτε,
ἢ τούτοις ἄλλην οἰκοδομεῖτε πόλιν.

Amijan (11, 97)


Tom Stratonikiju grad osnivajte novi,
ili svima nama osnivajte novi grad.


Erasistratov konjΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ (Anth. Gr. 11.259)


Θεσσαλὸν ἵππον ἔχεις, Ἐρασίστρατε, ἀλλὰ σαλεῦσαι
οὐ δύνατ' αὐτὸν ὅλης φάρμακα Θεσσαλίης,
ὄντως δούριον ἵππον, ὅν, εἰ Φρύγες εἷλκον ἅπαντες
σὺν Δαναοῖς, Σκαιὰς οὐκ ἂν ἐσῆλθε πύλας·
ὃν στήσας ἀνάθημα θεοῦ τινος, εἰ προσέχεις μοι,
τὰς κριθὰς ποίει τοῖς τεκνίοις πτισάνην.

Lukilije (Grčka antologija, 11, 259)


Tesalskog konja imaš, Erasistrate, al ga pokrenuti
ne mogu sve čarolije cijele Tesalije;
to takav je drveni konj, svi da ga vuku Trojanci
s Danajcima skupa, ne bi Skejska prošao vrata.
Žrtvuj ga kojemu bogu, slušaj ti mene,
a od zobi napravi svojim klincima muesli.


24.5.09

Zapiši to, Kiš: Močnik o obrazovanju


Studenti su pokrenuli bitno pitanje strateške i dugoročne orijentacije društava na periferiji. Jer ako mi uvedemo privatno školstvo i ako se školstvo počne plaćati, to znači dugoročno prihvatiti neokolonijalnu situaciju. Za naša društva to znači da se neće moći ravnopravno uključiti u svjetsku podjelu rada, i da će ostati na periferiji. Naravno, neoliberalni argument glasi da ćemo tek onda dobiti dobru selekciju, izvrsnost, kriteriji moraju postojati da bi bili dosegnuti, itd. Ali u širem društvenom kontekstu to funkcionira drugačije.

Komercijalno školstvo po definiciji ne može zahvatiti cijelu populaciju, što znači da toliko i toliko ljudi ostaje van sistema. Ekonomski gledajući, to znači da korištenje svih potencijala nije optimalno, a to si, mi u malim i siromašnim društvima, ne možemo priuštiti. Drugo, komercijalizirano školstvo neminovno reproducira klasne razlike. U liberalnom žargonu govori se da ako je netko vrijedan uspjeti će, ali to samo znači da taj netko može prijeći u društvenu elitu i da je klasna reprodukcija otvorena, ali klase ostaju. A postojanje elita i klasnih razlika polarizira cijelo društvo. Kad ljudi znaju da zbog toga što su im roditelji siromašni ne mogu studirati, to toliko demoralizira dio društva da se nužno stvara margina i da se formiraju grupe mladih ljudi koje nemaju perspektivu i koji će se, prije ili kasnije, početi baviti kriminalom, pribjegavati nasilju, postati apatični i nezainteresirani, pa opet gubimo ionako male društvene resurse i potencijale.

Izvor: "Studenti pronašli inovativnu formu direktne demokracije — 1.dio", intervju Vesne Kesić i Jelene Svirčić s Rastkom Močnikom, H-alter, 24.05.2009.

23.5.09

Besplatno obrazovanje IIΤΟΥ ΑΥΤΟΥ [ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ] (Anth. Gr. 11.172)


Γεννηθὲν τέκνον κατεπόντισεν Αὖλος ὁ κνιπὸς
ψηφίζων αὐτοῦ σῳζομένου δαπάνας.

Isti [Lukilije] (Grčka antologija, 11, 172)


Rođeno dijete cicija Aulo pusti da se utopi
računajuć što će ga koštati ako se spasi.

Politički nekorektnaΤΡΑΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Anth. Gr. 11.418)Ἀντίον ἠελίου στήσας ῥίνα καὶ στόμα χάσκων
δείξεις τὰς ὥρας πᾶσι παρερχομένοις.

Car Trajan (Grčka antologija 11, 418)Okreni nos prema suncu i zini;
tako će prolaznik svaki vidjet koliko je sati.

Žižek u D7

Photobucket
A prije predavanja, Žižek sjedi za obližnjim stolom u "Frci". (Pa prisluškujem razgovore.)

(A "Frka" je lokalni kafić na Vrbiku, blizu FF-a, a opet podaleko; kafić je postojao još dok smo mi studirali, dok se na kavu moglo otići tamo, u Mošu, u Dom umirovljenika ili u Dvije lipe — sve više od 100m daleko od faksa. Istovremeno, "Frka" još uvijek ima i onaj antišarm privatnih kafića iz socijalizma: prilično je besprizorna, tamo se odlazi zbog ljudi, ne zbog "interijera".)

21.5.09

Besplatno obrazovanje

Kako bi se na grčkom (starogrčkom) reklo "besplatno obrazovanje"?

Vježba je iznimno poučna.

Za obrazovanje je prilično jasno: παιδεία, ἡ.

A "besplatno"?

Ovako kažu Sholija uz Homera (Scholia In Homerum, Scholia in Odysseam (scholia vetera) knj. 14, hypothesis-stih 317, *red 2):


ἀπριάτην ] ἐπίρρημα, ὡς ἄντην, μάτην, ἀντὶ τοῦ ἀπριάτως, ὅ ἐστι προῖκα.

"nekupito": prilog, znači "badava", "nizašto", umjesto "nekupljeno", tj. "besplatno".


Grčki πρίαμαι znači "kupiti", a προῖκα znači "kao dar". Ima i odličan pridjev δημοτελής , ές, "o javnom trošku"!

Dakle: ἡ προῖκα παιδεία ili ἀπριάτως παιδεύειν ili ἡ δημοτελής παιδεία. Uopće da i ne spominjemo one Sokratove razgovore o plaćanju za učenje.

Što reći nego — u preciznosti izražavanja o obrazovanju teško je nadmašit Grke od prije 2400 godina...

Grčka antologijaΝΙΚΑΡΧΟΥ (Anth. Gr. 11.251)Δυσκώφῳ δύσκωφος ἐκρίνετο, καὶ πολὺ μᾶλλον
ἦν ὁ κριτὴς τούτων τῶν δύο κωφότερος.
ὧν ὁ μὲν ἀντέλεγεν τὸ ἐνοίκιον αὐτὸν ὀφείλειν
μηνῶν πένθ', ὁ δ' ἔφη νυκτὸς ἀληλεκέναι.
ἐμβλέψας δ' αὐτοῖς ὁ κριτὴς λέγει· “Ἐς τί μάχεσθε;
μήτηρ ἔσθ' ὑμῶν· ἀμφότεροι τρέφετε.”

Nikarh (Grčka antologija 11, 252)S gluhim se sudio gluhi, a kudikamo je najgluši
od svih prisutnih bio gospodin sudac.
Te jedna stranka iznosi tužbu zbog duga za pet mjeseci
stanarine, a druga se brani da mlin samo noću radi.
Na što ih sudac odmjeri oštro, pa kaže: "Čemu te svađe?
To vam je mati, oba je trebate uzdržavati."

20.5.09

OCR kritika


Zato je i laglje u našem pjesničtvu histeričnu istinu pronaći, nego li u Homeru

Izvor: Program Kraljevske gymnazije u Zagrebu koncem školske godine (1861), txt verzija.

19.5.09

S. V.

Umro je moj kolega.

Iznenada, na Braču, imao je šezdeset i jednu godinu.

Puno mu dugujem. Svašta smo napravili zajedno. Omogućio mi je da objavim niz prijevoda, da napišem udžbenik, da na stručnim poslovima angažiram niz svojih prijatelja, da latinskim zaradim više nego pristojne honorare (koji su mi i auto kupili), da učim kako se rade knjige, da ih i sam prelamam i pripremam; i prvi i drugi kompjuter dobio sam od njega.

Radili smo možda amaterski, ali sve u šesnaest. I to, bome, punih četrnaest godina. I još nam je niz stvari ostao i nedovršen. "Na navozu", kako je on govorio.

Za sve to, niti je od mene ikad išta tražio zauzvrat (osim obavljenog posla), niti je u išta ulazio radi vlastite promocije ili vlastite koristi. Čini mi se da ga je u biti zabavljalo raditi, pomagati, izmišljati, organizirati. Igrati taj znanstveni menadžment kao poker, kao preferans, kao šah.

Iz prikrajka je pratio i moje druge živote — Nogu filologa, recimo, i političke pristranosti. Nije se o tome posebno izjašnjavao, ali je sve tretirao — u granicama svojih interesa — apsolutno džentlmenski: kad sam napisao jedan tekst o antičkim novcima, našao je doma kopiju renesansne dubrovačke kovanice i poklonio mi je.

Posljednji put kad sam navratio do njega nisam ga zatekao. Onda su me, naravno, poslovi odnijeli na sto strana.

U toj se rijeci više nećemo sresti.


DidymusRefusing to fall in love with God, he gave
Himself to the love of created things,
Accepting only what he could see, a river
Full of the shadows of swallows' wings

That dipped and skimmed the water; he would not
Ask where the water ran or why.
When he died a swallow seemed to plunge
Into the reflected, the wrong, sky.

Louis MacNeice, October–November, 1939

17.5.09

Skica

Slaganje stihova (makar i deveteraca) dovoljno je jasan simptom trenutnoga duševnog stanja.


S teleteksta kad ga puštahu
on nadvlada nujnu aždahu
nadahu se kratkom predahu
u susjednom ljupkom Idahu.

Trojka

Na jednom kraju trga, prosvjed studenata za besplatno obrazovanje. Na drugom, plavi Dinamov šator i hrpa navijača u plavim majicama. Uokolo, ljudi čekaju tramvaj, nose vrećice, idu za svojim poslovima. Po terasama kafića ekipa sjedi i gleda. Mislim da je to posve realna slika. Ocjena trojka. Ni vrit ni mimo. Ni beznadno malo ni osobito puno.

Photobucket

3.5.09

CloatiaNa nedavnoj latinističkoj radionici u Splitu, u Paštrićevoj knjižnici, imali smo priliku zaviriti u jednu inkunabulu s izdanjem "Božanstvene komedije" (s Landinovim komentarom). Zanimalo nas je pritom kako izgleda onaj dio "forse di Croazia". I eto što nas je dočekalo.

(Zahvaljujući Digitalnoj knjižnici Bayerische Staatsbibliothek, primjerak ove inkunabule koji nije Paštrićev upravo se pojavio na internetu.)

2.5.09

Statuta et leges

Umjesto latinskog i grčkog, čitam zakone. Još jedna od stvari koje nisam htio u životu raditi.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju RH


Proglašen 23. srpnja 2003. Izvor.

Članak 86, st. 4: Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Trošak redovitog studija (studijskog programa) dijelom ili u cijelosti [istaknuo fn], sukladno općem aktu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole, subvencionira se iz državnog proračuna.

Naizgled benigno, ali volju zakonodavca izraženu u ove četiri riječi Sveučilište u Zagrebu shvatilo je i iskoristilo u potpunosti.

Statut Sveučilišta u Zagrebu


donesen "25. veljače 2005. na 10. sjednici Senata u 336. akademskoj godini". Izvor je Googleov cache dokumenta, jer — iz nepoznatih razloga — tekst Statuta trenutačno nije dostupan na www.unizg.hr.

Čl. 52, st. 2: Redoviti su oni studenti koji studiraju prema programu koji se temelji na studiranju u punom radnom vremenu. Trošak redovitog studija, dijelom ili u cijelosti, subvencionira se ovisno o uspjehu na razredbenom postupku ili u studiju te raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna sukladno općem aktu Sveučilišta.

"Subvencionira se" očito namjerno nema subjekta. Tko to čini? Studenti? "te" ("te raspoloživim...") daje naslutiti da to ne čini državni proračun (koji se sasvim lijepo ograničio i na "raspoloživa" sredstva). NB koji je to "opći akt" Sveučilišta, ne znam.